Ez az oldal sütiket használ. A "süti" olyan információ, amelyet egy webhely küld a böngészőjének. Segít a webhelynek az önről vagy az Ön preferenciáiról szóló információk memorizálásában, hogy megkönnyítse a navigációt a webhelyen. A süti segít nekünk a weboldal használatának és használatának statisztikáinak meghatározásában is. Nem használjuk a sütik által közölt információkat a webhelyhez nem kapcsolódó célokra.

EU kohezios logo

KEHOP-5.4.1-16-2016-00252   

 

 

 

hatartalanul logo

 

„Emberi érték a tehetség, ami
majdnem mindenkiben megtalálható,
csak sokáig kell faragni a követ,
hogy végül megcsillanjon a drágakő."
                                                            Dr. Czeizel Endre

 

Iskolánk 2011 őszén felvételt nyert a Nemzeti Tehetségfejlesztő Tanács által létrehozott Országos Tehetségpontok hálózatába. 2013-ban először elnyertük az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. Tehetség-munkacsoportunk megalakítása és Tehetség-programunk kidolgozása által, új alapokra kívánjuk helyezni az iskolánk tehetséggondozási munkáját.

A tehetség olyan komplex képesség, amely a gyermeki személyiség domináns jegye. Kutatását, gondozását elsődleges feladatunknak tekintjük. Kettős itt az iskolánk funkciója: egyrészt a tehetséges gyerekek felderítéséhez kell folyamatosan működő, változatos, nemcsak az intellektuális szférában működő programokat biztosítani, másrészt – ha megtaláltuk a tehetséget – speciális szervezeti formákban kell azt továbbfejleszteni.

Ugyanakkor hangsúlyozzuk: egyik iskola, így iskolánk sem képes a szülők hatékony közreműködése nélkül hatékony tehetséggondozást végezni. Ezért rendkívül fontosnak tartjuk a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartást, információcserét.

A tehetségfejlesztés összetevői

 • a tehetség azonosítása, felismerése,
 • a programok célkitűzései,
 • szervezeti formák kialakítása,
 • gazdagítás, dúsítás,
 • tantestületi munkamegosztás, speciális funkciók,
 • együttműködés a családdal

A tehetség azonosítására többfajta módszert alkalmazunk

 • megfigyelés,
 • tanári jellemzés, (iskolai motiváció vizsgálata)
 • tesztek, (intelligencia vizsgálat)
 • kérdőívek, (tanulási stratégiák, orientáció vizsgálata)
 • felmérések, (általánosak és szaktárgyiak)
 • iskolapszichológusok véleménye, (szorongás vizsgálat)
 • szülői jellemzés,
 • tanulótársak jellemzése

Az azonosítás „egyszerű esetei”, könnyen felismerhető ”tehetség-gyanús gyerekek”:

 • jó hallás, zenei tehetség
 • könnyed mozgás, labdaérzékenység
 • képzőművészeti tehetség

A kiváló képességek korai megnyilvánulásai:

 • átlag feletti speciális képességek, bizonyos területen nagy ismeret
 • gyors felfogás, pontos, szelektív információ feldolgozás
 • csillapíthatatlan tudásvágy, lelkesedés
 • kíváncsiság, fogékonyság az újra
 • jó emlékezet, magas szintű elvont gondolkodás
 • gyors előrehaladás az iskolában, hit a saját teljesítőképességben,
 • sokrétű érdeklődés
 • lényegtelen és lényeges szétválasztásának képessége
 • logikus következtetés
 • kreativitás
 • értelmes kérdezés
 • szokatlanul fejlett szókincs
 • eredetiség
 • jó megfigyelőképesség
 • intelligens társalgás
 • feladat elkötelezettség: elmélyült érdeklődés, kitartás, állhatatosság, önállóság, belső motiváció, tudásvágy, önbizalom, magas célok, önkritikusság jellemzi

Ki tehetséges?

Tehetséges gyermek Jó tanuló gyermek
 kérdéseket tesz fel  érdeklődő, figyelmes
 kíváncsi, intellektuálisan elkötelezett  magába szívja a tudást
 eredeti ötletei vannak   jó ötletei vannak
 könnyedén teljesít   keményen dolgozik
 használja tudását, új produktumot állít elő  tudja a választ
 kortársai előtt jár  teljesíti a feladatokat
 elvont fogalmakat alkot  jó az emlékezete
következtetéseket von le megérti a gondolatokat
projekteket kezdeményez végrehajtó
rendkívül önkritikus elégedett a teljesítményével
véleménye szilárd  
kitűnik, hogy jól boldogul a bonyolultsággal  

(Forrás: Hermann Istvánné)

 

Célunk és feladatunk: hatékony segítség adása a tehetség felismeréséhez, kibontakozásához. Naprakész tájékoztatás a tehetséggondozó lehetőségekről. Kapcsolat a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, intézményekkel.

A tehetséggondozó pedagógusaink feladata:

 • Tehetség-ígéretek megtalálása
 • Fejleszteni, figyelni fejlődésüket, kihívások elé állítani őket
 • Menedzselni tanítványait ( képzéseket, tanulmányutakat, ösztöndíjakat keresni)
 • Lelkileg is támogatni őket
 • A gyermekek családjával is törődni
 • A pedagógusnak személyiségében magas szinten állni (énerő, önbizalom)

Tantestületi csapatmunka:

 • Programvezető (igazgató, helyettese…): általános áttekintés, bátorítás, segítés, ellenőrzés, a téma napirenden tartása
 • Munkaközösség-vezetők: átfogó programok készítése, tanórai és tanórán kívüli gondozás, folytonosság és előrehaladás, forrásanyagok biztosítása, hatékonyság ellenőrzése
 • Tehetséggondozó koordinátor: iskolai azonosító és ellenőrzőprogramok készítése, órán (iskolán) kívüli tevékenységek koordinálása, mentor-programok és versenyek irányítása
 • Tehetség-tanácsadó szakember (erre képzett pedagógus, pszichológus): problémás helyzetekben – elsősorban egyéni és kiscsoportos formákban – konzultációs keretek között segíti a tehetség-program megvalósulását. Három fő iránya van: tanácsadás a gyerekeknek, a közreműködő pedagógusoknak és a szülőknek
 • Mentor: olyan szakember, aki közvetlenül és folyamatosan irányítja egy-egy tehetséges diák fejlesztő tevékenységét
 • Pedagógusok: közreműködnek a programok kidolgozásában, tehetséges tanulók azonosításában, felmérik és fejlesztik a tanulók egyéni szükségleteit és érdeklődését

„Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.”                                                                                                                             

(Antoine de Saint-Exupéry)

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

Az a gyerek, akinek ébren tartják a kíváncsiságát, nem fog elkallódni!

Iskolánk sajátos tanítási módszereivel, változatos szakköreivel, érzelmi, esztétikai és drámás neveléssel járul hozzá a sokoldalúan művelt, kreatív személyiség kialakításához. Az értékrend alakítása mellett tanulóinkat a sikeres továbbtanulásra is felkészítjük.

Valljuk:

 • A tanulás nem az iskolára való felkészítés vagy a házi feladat elvégzéséről szól, hanem a világ szabad felfedezéséről.
 • A gyerekek akkor is tanulnak, ha közben jól érzik magukat.
 • A gyerekek olyasmit is megtanulnak, amit nem tanulási céllal adunk a kezükbe.
 • A dolgok sokkal tanulságosabbak (és érdekesebbek) lehetnek, ha megfordítjuk, szétszedjük, megszagoljuk és elképzeljük őket kívülről, belülről, más idői és téri dimenziókban.
 • A világ nem ér véget az iskola kapujánál, a tananyagon, az iskolán, sőt a tudásunkon kívül is létezik világ.

A tanításban nemcsak a tehetséges, de bármely gyerek számára igen fontos változtatásokat hozhatunk szemléletünkben.

Iskolánk több mint 40 éve hirdeti meg a régió tehetségei részére különböző témakörökben a Váci Művészeti Napokat. A Wass Albert felolvasó versenyünk szintén tehetséggondozó céllal indult, ahol a sajátos nevelésű igényű tanulók is bemutatkozhatnak. Szereplésükkel a határon túli kultúra megismertetését is vállalják.

Intézményünk három régmúltú csapata a Vadvirágok színjátszó, a Szorobán matematikai csoportja és Sárkányhajós csapata az országos versenyek rendszeres és díjazott résztvevői.

Az tehetségfejlesztés iránt érdeklődőknek folyamatosan szervezünk nyitott szakmai előadásokat, továbbképzéseket, konferenciákat.

A 2017-2018-as tanévre vonatkozó iskolai tehetségstratégia megalkotásával iskolánkban új elméleti és gyakorlati alapokra kívántuk helyezni a tehetséggondozást, hogy megvalósulhasson az az oktatási törvényben is megfogalmazott célkitűzés, miszerint minden tanulónak a képességei szerinti oktatásban kell részesülnie. A szervezett keretek között működő, átgondolt és komplex tehetséggondozó programunk megteremti a tehetséges diákok számára a lehetőséget ahhoz, hogy átlag feletti értelmük, speciális képességeik, kreativitásuk és a feladat iránti elkötelezettségük a fejlesztőmunka következtében a megfelelő módon formálódjon.

Ahhoz, hogy a tehetségígéretből kiemelkedő teljesítményekre képes megvalósult tehetség bontakozzon ki, a képességeken kívül számos elemnek kell meglennie. Célunk az, hogy a támogató iskola és az elfogadó, valódi teljesítményre ösztönző csoport biztosításával, az iskola és a család közötti szoros és együttműködő kapcsolat kialakításával a szakmaiságra nagy hangsúlyt fektető programunk minden lehetőséget megteremtsen a tehetség kibontakoztatásához.

További célunk, hogy felismerjük és segítsük alulteljesítő tehetséges diákjainkat, megteremtsük a lehetőségét annak, hogy a szunnyadó tehetségek is kiváló teljesítményre legyenek képesek.

A megfelelő életkorban elkezdett tehetséggondozás a hatékony munka biztos záloga. Ezért ösztönözzük a gazdagító programokban való részvételüket, ezáltal társas és személyes kompetenciáik is fejlődnek. Így támogatjuk a tehetséges diákok esetleges gyenge oldalának fejlődését is. A program megtervezésében és megvalósításában végzett közös munka hasznos a benne dolgozó pedagógusoknak is, hiszen az együtt elvégzett feladatok egyaránt javítják kapcsolatteremtő-és fenntartó képességeinket és csoportmunkára való alkalmasságunkat.

Igyekszünk több műveltségi területet átölelő, tanulás-módszertani, önismereti elemeket is tartalmazó, komplex programot megvalósítani. Nem titkolt célunk volt az, hogy a tehetségeket a segítésük mellett motiváljuk a gimnáziumi, szakgimnáziumi továbbtanulásra.

A program kiegészül az alulteljesítő tehetségek külön gondozásával és egyéb dúsító és segítő programokkal, hálózati együttműködéssel. Ez utóbbi egyik formája a közös kirándulások, rendezvények szervezése.

Munkánk akkor eredményes, ha a bevont diákok mérhető képességei fejlődnek, és az iskola versenyeredményei javulnak, számuk növekszik.

 

   bazisintezmeny    dig temahet  tehetseg  bga logo szines boldog iskola logo