Ez az oldal sütiket használ. A "süti" olyan információ, amelyet egy webhely küld a böngészőjének. Segít a webhelynek az önről vagy az Ön preferenciáiról szóló információk memorizálásában, hogy megkönnyítse a navigációt a webhelyen. A süti segít nekünk a weboldal használatának és használatának statisztikáinak meghatározásában is. Nem használjuk a sütik által közölt információkat a webhelyhez nem kapcsolódó célokra.

Kedves Leendő Elsős Szülők!

Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy óvodás gyermekük hamarosan iskolás lesz.

Nem kis feladat, de nagy felelősség kiválasztani azt az iskolát, amelyben gyermekük otthon érzik majd magukat és megtalálni azt a tanító nénit, aki biztonságot ad a mindennapokban, gazdagítja gyermekük személyiségét. Emellett megtanítja őket a tanulás és a munka szeretetére, a rendszerességre, a kooperatív gondolkodásmódra, a felmerülő problémák és konfliktusok kulturált kezelésére, egymás kölcsönös segítésére.

Döntésük meghozatala előtt kérem, ismerjék meg iskolánkat, hallgassák meg tapasztalatainkat! Kérjük, látogassák a Mazsola Akadémia programjait és olvassák honlapunkat is!

 

FONTOS TUDNIVALÓK

Milyen tanterv szerint tanulnak a leendő elsősök?

Tanulóink általános tantervű osztályokban sajátíthatják el a tananyagot.

Az olvasástanítás módszerünk hangoztató-elemző-összetevő (hangok, szótagok). A betűtanításunk sorrendjét a hangzók gyakorisága határozta meg, ezáltal minél előbb értelmes szavakat, rövid mondatokat alkothatunk. Egyidejűleg tanítjuk a kis és nagy nyomtatott betűforma olvasását, a kisbetűk írását.

A matematika tanítás kiemelt feladata a logikai gondolkodás készségének fejlesztése, a biztos matematikai kompetencia megalapozása.

Iskolánk sajátossága, hogy elsőseink heti 1-1 órában idegen nyelvet, sakk-logikát, furulyát és néptáncot tanulnak kötelezően.

Terveink szerint két első osztályt indítunk a 2017/2018-as tanévben:

1.a – iskolaotthonos osztályt
1.b – napközis osztályt

 

MIT KELL TUDNI A BEIRATKOZÁSRÓL?

Mikor válik tankötelessé gyermeke?

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, illetve legkésőbb az azt követő évben (hetedik életévben) tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően (nyolcadik életév) válik tankötelessé.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Ki dönt a tankötelezettség kezdetéről?

Alapesetben az óvoda vezetője dönt a tankötelezettség kezdetéről. Így tehát ha a gyermek betölti a 6. életévét, a vezetőnek döntenie kell, hogy iskolába menjen-e vagy még egy évig óvodában maradjon. Amennyiben utóbbi lehetőség mellett dönt, majd egy év letelte után még mindig úgy véli, hogy a gyermek nem érett az iskolára, már a szakértői bizottság véleményét kell kérnie. A szakértői bizottság javaslata tehát csak annak esetében szükséges, akit csak nyolcévesen kívánnak iskolába küldeni.

Abban az esetben, ha a gyermek nem járt óvodába, az iskolaérettségi vizsgálat alapján ugyancsak szakértői bizottság dönt.

Hogyan döntenek a tankötelezettség kezdetéről?

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, és ennek igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet részletesen meghatározza. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához.

Az óvodapedagógusok a gyermekek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján döntenek arról, hogy a gyermek elérte-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Ideális esetben igazolást adnak arról, hogy gyermek iskolába mehet.

Ha egyértelműen úgy ítélik meg, hogy gyermek fejlettsége nem teszi lehetővé az iskolakezdést, akkor további egy év óvodáztatásról határoznak. Ha a dokumentumok alapján nem tudják egyértelműen megítélni a gyermek fejlettségét, akkor az iskolaérettség megállapítása céljából szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményeznek.

Mit tehet, ha nem ért egyet az óvoda döntésével?

Ha a szülő nem ért egyet az óvodával, és korainak találja a hatéves iskolakezdést, vagy éppen azzal nem ért egyet, hogy a gyermek további egy évig óvodában maradjon, szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményezhet a Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadóban (Nevelési Tanácsadó) 9023. Győr, Török István u. 36.

A vizsgálatot kérheti: a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából.

Az iskola igazgatója is kezdeményezheti a szakértői bizottság vizsgálatát, ha tudomást szerez arról, hogy a szülő nem értett egyet az óvoda döntésével. Erre azonban csak akkor van lehetőség, ha a kérdésben a szakértői bizottság korábban még nem hozott döntést.

Mikor kell beiratkozni az iskolába?

A Kormányhivatalok által meghatározott időpontban, ez általában április hónap.

A körzetünkben bejelentett lakcímmel rendelkező gyerekeknek elég, ha szüleik a beíratás napján jelennek meg az iskolában.

A jelentkezések számbavétele miatt már az óvodában írásban is jelezték, hogy gyermeküket a mi iskolánkba kívánják beíratni.

A nem körzetes gyerekek szüleit szintén erre kérjük!

Melyik iskolába kell beiratkozni?

A gyermeket beíratni a lakóhely szerint illetékes vagy a választott iskolába lehet. Az az általános iskola köteles felvenni a tanulót, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik a tanuló.

Az iskolák felvételi körzetét a kormányhivatalok fogják meghatározni és közzétenni. A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetekről. Iskolánk felvételi körzetét a tájékoztató végén tekintheti meg.

Ha iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, először a hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesítjük. A hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül felvehetők a különleges helyzetű a tanulók.

Különleges helyzetű az a tanuló, akiknek

 1. testvére az iskola tanulója, vagy
 2. szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
 3. munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
 4. az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

A különleges helyzet figyelembe vételét a törvényes képviselőnek írásban kell kérnie. A kérelmet az általános iskola igazgatója részére kell benyújtani, felvétel esetén a beiratkozás időpontjában, átvételkor a tanév során folyamatosan. A kérelemben fel kell tüntetni a különleges helyzetet megalapozó körülményt és mellékelni kell az azt igazoló dokumentumo(ka)t.

Ha iskolánk – a fenti sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meghívjuk.

Melyek a sorsolás szabályai?

A sorsolás a felvételi kérelmet benyújtók számára nyilvános. Helyszíne az iskola rendezvényterme.

A sorsolás lebonyolítása az alábbi tagokból álló sorsolási bizottság feladata:

 • a bizottság vezetője az intézmény igazgatója, vagy helyettese,
 • az alsós munkaközösség vezetője,
 • az intézmény Szülői szervezetének képviselője,
 • a leendő elsős tanítók,
 • jegyzőkönyvvezető.

A sorsolást az alábbi eljárásrend szerint végezzük:

 1. A sorsolásról jegyzőkönyv készül, amit a Sorsolási bizottság tagjai az eseményt követően valamennyien aláírnak.
 2. A sorsolás megkezdése előtt a résztvevő szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről, valamint az érintett tanulói létszámról, továbbá a felvehető tanulók létszámáról.
 3. Valamennyi résztvevő jelenléti íven igazolja részvételét.
 4. Az intézmény igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő szülők közül önként vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja egy borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek, illetve további 15 tartalék férőhely be nem töltődnek.
 5. A megfelelő számú kihúzott név után egyben is ismertetni kell azoknak a nevét, akik a sorsolás útján felvételt nyertek. Ezt követően a ki nem húzott borítékok felnyitásával ismertetni kell azoknak a nevét is, akik nem nyertek felvételt. A fel nem vett tanulók névsorát is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
 6. A Sorsolási bizottság vezetője megkérdezi a jelenlevőket, hogy észleltek-e szabálytalanságot. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy volt-e bármilyen zavaró esemény, észrevétel, hozzászólás, felvetés a sorsolás lebonyolításával kapcsolatban.

Mit szükséges hozni a beíratáskor?

 1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya), illetve
 • állandó bejelentett lakcím hiányában: tartózkodási hely igazolását

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

 • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
 • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
 • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BAH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

2. A gyermek születési anyakönyvi kivonatát

3. TAJ-kártyát

4. A szülő személyi igazolványát

5. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. Ez lehet óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

6. Nyilatkozatot (otthon előzetesen kitöltött és aláírt) a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók).

7. Nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről

Akkor, ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik. Felhívom a figyelmet, hogy a  szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§).

8. A kedvezményre jogosító „Határozatot” (RGYK, SNI, MÁK igazolás, családi pótlék)

9. A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőnek!

Ki dönti el, melyik osztályba kerül a gyermeke?

Beiratkozáskor a legtöbb iskolában megkérdezik, hogy melyik osztályba szeretné beíratni gyermekét, már persze ha az adott iskolában több osztály is indul.

Az iskolákba felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról azonban – az alsó tagozatos munkaközösség véleményének kikérésével – minden esetben az igazgató dönt. Természetesen, ha van rá lehetőség a szülők kérését minden iskolavezető igyekszik figyelembe venni.

Hogyan értesül az igazgató döntéséről?

Az iskola igazgatója levélben értesíti a szülőt a felvételi kérelem elbírálásáról a döntést megalapozó indokolással és a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt.

Mi történik, ha elmulasztja a beiratkozást?

A körzeti iskola igazgatója a kormányhivataltól kapott jegyzék alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.

 

A Győri Váci Mihály Általános Iskola körzete

Akác fasor
Akácos út
Árnyas út
Déryné út
Dózsa tag
Egressy Béni út
Erdész ház
Erdő telep
Gólyarét
Győri tanya
Hérics utca
Homokbánya út
Homoksori út
Honfoglalás utca
Ivánháza puszta
Jogar utca
Kard utca
Károlyháza
Kecskeméti szőlő
Kenderes út
Kertalja utca
Kishegyi út
Kishegy
Korona utca
Kör tér 1-től 34-ig
Kránicztanya
Külső Vasút sor
Malom utca
Mogyorós út
Molnár Vid utca
Nagy hegy
Napos út
Ősi út
Palást utca
Páskom utca
Pince út
Pósa Lajos út
Regős utca
Szarka vár
Tibor major
Tölgyes utca
Törökverő út
Útőrház
Űrhajós utca
Váci Mihály utca
Vasút sor
Vasútállomás
Vasúti őrházak
Vonal út
Vonat út
Wittman tag
Zrínyi köz

   bazisintezmeny    dig temahet  tehetseg  bga logo szines boldog iskola logo